Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor rozvoje, majetku a investic > Zákony

 

Zákony

 
 
 

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí pracovníci odboru při výkonu své činnosti:

     

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 340/2015 Sb.  Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/2013 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku
 • zákon č. 215/2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, č. 1301/2013, č. 1304/2013, č. 1300/2013, č. 1299/2013 a č. 1302/2013 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 825

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém