Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor kanceláře tajemníka MěÚ > Zákony

 

Zákony

 
 
 
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání    
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech     
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (viz Věstník MV částka 64/2012)
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění p. p.
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu        
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů       
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009  Sb., o základních registrech, v pozdějším znění předpisů
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1140

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém