Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor organizační > Zákony

 

Zákony

 
 
 

Oddělení školství a cestovního ruchu:
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodním stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízeních zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č.136/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Úsek krizového řízení a BOZP:
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, platném znění
 • zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), v platném znění
 • zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, v platném znění
 • zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění
 • zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o státní pomoci při obnově území), v platném znění
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění
 • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), v platném znění
 • zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, v platném znění
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění a prováděcích vyhlášek Národního bezpečnostního úřadu
 • nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění
 • vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění

Úsek pro komunikaci s veřejností:

 • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění
 • zákon č. 138/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

Úsek pro příspěvkové organizace:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník
 • zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • nařízení Komise EU č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
 • vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
 • zákon č. 215/2004, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změněn zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole
 • zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úsek projektů:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník
 • zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • nařízení Komise EU č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
 • vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
 • zákon č. 215/2004, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změněn zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1251

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém