Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Historie a turistika > Významné osobnosti

 

Významné osobnosti

 
 
 

      Anton Amand Paudler, zdroj Wikipedie

Anton Amand Paudler

1844/1905
vlastivědný pracovník

Gymnaziální profesor, historik a vlastivědný pracovník. Studoval v České Lípě na augustiniánském gymnáziu a sem se také vrátil po studiích v Praze jako příslušník tohoto řádu a profesor němčiny, latiny a filozofické propedeutiky (průpravy). Se svými přáteli, hlavně zdejšími profesory, založil v roce 1878 vlastivědný spolek Excursionsclub. Jeho cílem bylo poznávat zdejší krajinu, zkoumat její minulost a přírodu, ochraňovat památky a zpřístupňovat je, jakož i kopce a vrchy, kam nechával budovat turistické cesty. Spolek také sbíral různé archiválie a prehistorické památky. Paudler vedl plné čtvrtstoletí spolkový časopis vydávaný čtvrtletně. Své statě posléze uspořádal do knižních svazků, kam přidával i práce původní. Vytvořil tak souvislou řadu kulturně historických reportáží, jimiž přispěl k posílení hrdosti jednotlivých měst, městeček i vesnic na svou vlastní minulost a pomohl uchovat pro budoucí generace neuvěřitelné množství podrobností a zpráv z pramenů, mezitím i někdy ztracených, o událostech minulých věků. V městském parku byl v roce 1907 postaven pomník tohoto zasloužilého člověka, který po roce 1945 zanikl.

      Beneš Krabice z Weitmühle

Beneš Krabice z Weitmile

- /1371
kronikář

Kanovník svatovítské kapituly, ředitel stavby katedrály sv. Víta na Pražském Hradě, dvorní kronikář císaře Karla IV. Potomek dědičných rychtářů z České Lípy.

   

obrázek

Břetislav Vojtíšek

1928
historik, muzeolog

Muzejník a historik. Pochází z rodiny železničního úředníka, narozen v Trnavě. Od roku 1952 byl ředitelem Okresního vlastivědného muzea v České Lípě. Prosadil rekonstrukci augustiniánského kláštera pro kulturní využití. Od roku 1964 zde sídlil okresní archiv a od roku 1968 okresní muzeum. V něm vybudoval základní vlastivědné expozice a zasadil se o vytvoření poboček. V Doksech vznikl památník Karla Hynka Máchy a v Kravařích vytvořil Břetislav Vojtíšek své největší autorské dílo: Muzeum lidového bydlení. S manželkou Marií se podílel na řadě publikací k dějinám Českolipska. Připravil řadu výstav přibližujících obrovské kulturní bohatství zdejších sbírek (potiskování textilu, militaria, numismatika, hrnčířství atd.). V roce 2003 byl jmenován čestným občanem České Lípy.

Eduard Steffen

Eduard Steffen

1839/1893
malíř, profesor

Malíř a veřejný činitel. Profesor kreslení na českolipské reálce. Jeho výtvarná tvorba byla rozmanitá. Vytvořil množství obrazů pro kostely a současně četné žánrové portréty, které náleží k předním dílům českého výtvarného umění 19. století. Maloval výjevy s historickou architekturou. Kresebně a v malbě zachytil Českou Lípu a zdejší okolí. Eduard Steffen se narodil ve Vrchlabí a většinu života prožil v České Lípě. Veřejně zde působil v okrašlovacím spolku a svou činorodostí byl nápomocen při realizaci projektu městského parku, rozhledny na Špičáku a vyhlídkového hostince na Holém vrchu. V parku byla po jeho smrti instalována busta dochovaná ve sbírkách muzea. Hostinec na Holém vrchu vyzdobil svými malbami, které při zkáze objektu byly zničeny. V roce 1883 restauroval renezanční zámeček Červený dům.


Eugenie Hauptmannová - Sommerová - Autoportrét, zdroj i-noviny

Eugenie Hauptmannová - Sommerová

1865/1934
malířka

Malířka. Nejdříve žačka profesora Steffena v České Lípě. Později studovala ve Vídni, Drážďanech a v Paříži. Vystavovala v řadě evropských měst, v Praze, Mnichově, Drážďanech a v Londýně. Proslavily ji zejména dívčí portréty a náladové obrazy z městského prostředí. Nejvíce jich namalovala v Drážďanech, kde žila plných pět let. Eugenie Sommerová byla dcerou obchodníka s železem a městského radního z domu čp. 5 Emanuela Sommera. V České Lípě byla provdána za zdejšího lékaře Dr. Eduarda Hauptmanna. V rodném městě vytvořila obrazy pro renovovaný kostel sv. Kříže. Dožila v domku v Mariánské ulici.

František Zoubek, autor Jan Vilímek, zdroj Wikipedie

František Zoubek

1832/1890
pedagog, historik

Profesor českolipského augustiniánského gymnázia v letech 1858-1863 jako latinář, historik, češtinář a němčinář. Při svém učitelském působení navázal styk s českou menšinou a českými studenty. Ve škole začal budovat českou žákovskou a učitelskou knihovnu. Pro časopis Památky archeologické napsal první česky sestavenou historii České Lípy: „Lipé. Příspěvky historické a topografické.“ František Zoubek pocházel z Kostelce nad Orlicí z rodiny chudého tkalce. Po odchodu z České Lípy se zabýval dílem Jana Amose Komenského a sepsal také jeho velký životopis. Je pokládán za předního českého komeniologa.

Georg Handsch, zdroj Münchener Digitalisierungs Zentrum

Georg Handsch z Limuz

1529/1578
lékař, básník

Humanistický básník a lékař. V Praze náležel k latinské básnické družině Matouše Collinuse z Chotěřiny a Jana Staršího z Hodějova. Vystudoval medicínu. Stal se sekretářem italského lékaře a botanika Petra Ondřeje Matthioliho (1500-1577), který byl osobním lékařem arcivévody Ferdinanda a císaře Maxmiliana II. Službu tělesného lékaře českého místodržitele Ferdinanda Tyrolského převzal od svého předchůdce a následoval arcivévodu do Tyrolska na zámek Ambrass, kde také pečoval o jeho přírodovědné sbírky a napsal několik vědeckých spisů z oboru přírodních věd. Jeho básnické dílo je částečně uloženo v rukopisech a to převážně ve Vídni. Byl synem českolipského měšťana.

Hugo_Salus, zdroj Wikipedie

Hugo Salus

1866/1929
lékař, básník

Básník a spisovatel, původním povoláním lékař-gynekolog. Pocházel ze židovské rodiny v České Lípě. Představitel pražské německé literatury. Vysoce ceněný lyrik, překládaný i do češtiny. Přátelil se s básníkem Jaroslavem Vrchlickým a malířem Maxem Švabinským. V počátcích českého rozhlasu vystupoval v jeho německém vysílání, kde představoval překlady české literatury do němčiny. V jeho díle nacházíme také básnické a povídkové črty se vzpomínkami na jeho českolipský domov.

Josef_Bohumír_Mikan, zdroj Wikipedie

Josef Gottfried Mikan

1742/1814
lékař, botanik

Lékař a botanik. Od roku 1773 byl nejdříve mimořádným a posléze řádným profesorem botaniky a chemie na pražské univerzitě. Požíval zvláštní přízně císaře Josefa II. Podařilo se mu v Praze na Smíchově založit první botanickou zahradu. Na univerzitě zřídil chemickou laboratoř určenou pro praktická cvičení budoucích lékařů. Dal podnět k založení univerzitních stolic (kateder) zvěrolékařství a chirurgie na lékařské fakultě Karlovy univerzity. Inspiroval císaře Josefa II k vydání patentu vedoucího k zakládání hřbitovů mimo obvod měst. Narodil se v České Lípě v Ševcovské uličce a studoval na zdejším augustiniánském gymnáziu. V tamní bylinné zahrádce získal základ svých velkých znalostí botaniky.

obrázek

Josef Hickel

1736/1807
malíř

Malíř. Starší bratr malíře Antonína Hickela. Prvního vzdělání se mu dostalo u otce Josefa. Studoval na Vídeňské akademii a vstoupil do služeb císařovny Marie Terezie, kde časem postoupil až na místo císařského a královského komorního malíře. Za vlády císaře Josefa II předložil reformní návrhy akademického výtvarného studia. Do konce života žil ve Vídni. Vytvořil přibližně tři tisíce portrétů zachovaných ve sbírkách veřejných i soukromých. Portrétoval vícekrát Marii Terezii a Josefa II. Zůstaly po něm další portréty příslušníků habsburského rodu a předních představitelů vídeňské šlechty. Vytvořil také obraz papeže Pia VI. Narodil se v České Lípě, kde byl jeho otec malířem církevních obrazů.

Josef Maštálko - zdroj VMG Česká Lípa

Josef Maštálko

1876/1950
pedagog, kulturní pracovník

Učitel, školní inspektor, redaktor Bezdězu, představitel české menšiny. Učil na venkovských školách na Mladoboleslavsku a před první světovou válkou se stal ředitelem školy v Bělé pod Bezdězem, kde byl i po jistý čas místostarostou města. Od první světové války se angažoval ve prospěch dětí z české menšiny, kterým pomáhal zajišťovat ozdravné pobyty ve vnitrozemí. Po skočení první světové války se významně podílel na zakládání českých škol v pohraničí. V roce 1926 byl jmenován prvním inspektorem českých státních škol se sídlem v České Lípě. Přímo a nepřímo se podílel na založení téměř šedesáti českých škol v prostoru od Šluknovského výběžku až k Bělé pod Bezdězem. V roce 1928 byl iniciátorem založení Českého muzejního spolku pro kraj Českolipský, který vybudoval a v roce 1936 otevřel vlastní muzeum na zámku v Zákupech, jedno ze šesti českých menšinových muzeí. Od roku 1930 byl redaktorem vlastivědného časopisu Bezděz, který vycházel šestkrát ročně do roku 1938 a ještě jeden ročník vyšel v letech 1947-1948. Během okupace žil Maštálko v Katusicích. Od roku 1945 se věnoval obnově českolipského muzea a práci na soupisu památek zdejšího okresu. V České Lípě založil roku 1945 lužickosrbské gymnázium, které se o rok později přestěhovalo do Varnsdorfu. Psal články o problematice poválečného pohraničí pro různé české noviny.

Marie Vojtíšková

Marie Vojtíšková

1928/2012
archivář, historik

Archivářka a historička. Původem z Prahy, manželka Břetislava Vojtíška. Od roku 1952 působila v České Lípě, kde zachraňovala a zpracovávala zdejší archiválie uložené původně v nevyhovujících poměrech v přízemí domu čp. 234 v Žižkově ulici. V šedesátých letech vybudovala vzorně působící okresní archiv v přízemí augustiniánského kláštera. Publikovala řadu odborných studií o minulosti Českolipska. Byla spoluautorkou první samostatné knižní monografie o České Lípě. Působila jako redaktorka sborníku Českolipsko literární. Zabývala se národním obrozením, vznikem samostatného státu z hlediska zdejšího kraje a protifašistickým odbojem. Napsala stovky článků do novin a časopisů, jimiž přibližovala kulturní a společenské prostředí minulosti Českolipska. V roce 2003 byla jmenována čestnou občankou České Lípy.

Vilém Horn - ze sbírek VMG Česká Lípa, zdroj Wikipedia

Vilém Horn

1809/1891
zakladatel české fotografie

Původním povoláním stavební úředník. Po příchodu do Prahy od konce třicátých let 19.století se účastnil experimentů se „zrcátky obdařenými pamětí,“ to jest vyleštěnými destičkami z mědi zcitlivělými jodidem stříbrným, vyvolávané v parách rtuti a ustalované většinou v roztoku thiosíranu sodného. Byl prvním z Čechů, jimž se podařilo tento proces zachycení obrazu světlem zdokonalit a provádět natolik prakticky, že si mohl otevřít ateliér, v němž snímal a vyvolával obrázky nazývané podle původce myšlenky daguerrotypie. Horn se v roce 1841 stal prvním českým fotografem působícím v Praze u Prašné brány. Později se stal redaktorem prvního oborového časopisu ve Střední Evropě Photographisches Journal. Vedl též sklad a obchod s fotografickými potřebami. Narodil se v České Lípě v rodině hodinářského mistra Františka Jana Horna. V roce 1863 se vrátil zpět do rodného města, kde ještě nějaký čas provozoval ateliér a věnoval se stavebnímu účetnictví. Po smrti byl pohřben v České Lípě a jeho náhrobek je jako památkově chráněný zachován dodnes.

Zdeněk Pokorný

Zdeněk Pokorný

1932
pedagog, kulturní pracovník

Středoškolský profesor. Pochází z Kolína. Do České Lípy přišel v roce 1956 na zdejší gymnázium. Vedle výuky dějepisu a zeměpisu založil na škole společenskovědní seminář, klub přátel výtvarného umění a vedl také rodinnou výchovu. Řadu let působil jako aktivista ve státní památkové péči a lektor v tehdejší Socialistické akademii. V roce 1989 patřil k zakladatelům Občanského fóra a na jeho kandidátce byl zvolen do prvního porevolučního městského zastupitelstva. 5. prosince 1990 se stal prvním starostou města České Lípy. Ve své funkci usiloval o obnovu města, o oživení jeho historického středu, jakož i o zlepšení životních podmínek na českolipských sídlištích. Zasadil se o obnovu vodního hradu Lipý a rozvoj kulturního života. Napomáhal obnovení demokratických tradic ve společenském a politickém životě města. Po svém odstoupení z místa starosty se věnuje organizaci lidového vzdělávání. V roce 1997 byl jmenován čestným občanem České Lípy.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > HISTORIE A TURISTIKA > Významné osobnosti

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1370

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém