Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Funkce přímé podřízenosti starostky > Úsek kontroly a interního auditu

 

Úsek kontroly a interního auditu

 
 
 
Úsek kontroly a interního auditu
V působnosti samosprávy zajišťuje provádění následných veřejnosprávních kontrol a výkon interních auditů dle zákona o finanční kontrole. Je přímo podřízen starostce města, která zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur.

Náplň činnosti:

Veřejnosprávní kontroly
 • zpracovává roční plán veřejnosprávních kontrol, který schvaluje starostka
 • provádí následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Česká Lípa
 • vykonává následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory (grantů, dotací, příspěvků, darů apod.). Tato kontrola je prováděna na místě u právnické nebo fyzické osoby nebo vyhodnocením dokladů předložených touto osobou k vyúčtování příslušnému odboru města
 • protokoly nebo zápisy pořízené z veřejnosprávních kontrol projednává se starostkou
 • na základě výsledku kontrol stanovuje opatření k nápravě nedostatků a určuje termín k jejich odstranění
 • provádí následné kontroly, při kterých prověřuje, zda přijatá opatření byla v daném termínu splněna
Interní audit
 • zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému města
 • na základě svých zjištění předkládá starostce města doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • zajišťuje uvnitř města konzultační činnost
 • zpracovává střednědobý plán činnosti, ve kterém stanovuje priority a předpokládané záměry a cíle na víceleté období a projednává jej se starostkou
 • zpracovává roční plán interních auditů, který schvaluje starostka
 • na vyžádání starostky operativně vykonává konkrétní audit mimo schválený roční plán
 • písemné zprávy z provedených auditů předává starostce města s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • výsledky interních auditů a veřejnosprávních kontrol jsou souhrnně uváděny v roční zprávě, kterou předkládá starostce města
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou předkládá v termínu do 15. února následujícího roku v písemném vyhotovení krajskému úřadu
Úsek vykonává svou činnost zejména na základě následujících právních předpisů:
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění
Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách a interních auditech:
rok 2013
rok 2014
rok 2015

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTSKÝ ÚŘAD > Odbory > Funkce přímé podřízenosti starostky > Úsek kontroly a interního auditu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1339

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém