Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor správní

 

Činnost odboru

 
 
 
Státní správa
Odbor vykonává státní správu:
 • na úseku matriky - vede matriční knihy a sbírky listin a vydává příslušné dokumenty. Vydává potvrzení o matriční události, povoluje nahlížení do matričních knih a sbírek listin, rozhoduje o žádosti o změně jména nebo příjmení, zajišťování svatebních obřadů, vede správní řízení na úseku matriční agendy, zajišťuje vyšší matriční agendu (ověřování matričních dokladů), vydává doklady do ciziny, zajišťuje dílčí agendy pro Zvláštní matriku Brno (narození, manželství a úmrtí občanů ČR v cizině), provádí kontrolu vedení matričních knih u matričních úřadů ve svém územním obvodu, vede a aktualizuje sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené do správního obvodu Česká Lípa, zapisuje do agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) údaje z matriční činnosti, ověřuje způsobilost úředníka, zařazeného do obecních úřadů v rámci správního obvodu MěÚ Česká Lípa, k provádění ověřování a shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění,
 • na úseku vidimace a legalizace - ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu na úseku osobních dokladů 
 • na úseku evidence obyvatel - provádí změny údajů o místě trvalého pobytu, zadává do informačního systému evidence obyvatel adresu pro doručování, vede správní řízení – rušení údaje o místu trvalého pobytu a nezaevidování změny trvalého pobytu, na základě žádosti poskytuje údaje z AISEO a zajišťuje zprostředkování kontaktu na základě podané žádosti občanem, podílí se na odstraňování nesouladů v AISEO. Vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů 
 • na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů - vydává občanské průkazy a cestovní doklady, vydává potvrzení o občanském průkazu, vede řízení a rozhoduje o přestupku na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, vede správní řízení a rozhoduje o skončení platnosti občanského průkazu a platnosti cestovního dokladu, vede další správní řízení týkající se cestovních dokladů a občanských průkazů a vydává rozhodnutí ve věci, opravuje rozpory v evidenci obyvatel v rámci ORP, které zjistí při podání žádosti o vyřízení dokladu
 • na úseku přestupků vede agendu:
        
- podle zákona o přestupcích
           
- podle zákona o provozu na pozemních komunikacích

- podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

- podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- podle zákona o právu autorském

- podle zákona o střelných zbraních a střelivu

- na základě uzavřených veřejnoprávních smluv mezi obcemi nebo z pověření Krajského úřadu Libereckého kraje podle zákona o přestupcích

- dle pokynu tajemníka MěÚ o působnosti k řešení přestupků

- poskytuje údaje o projednaných přestupcích orgány místní správy ve správních obvodech za uplynulý kalendářní rok ke zpracování Ministerstvu vnitra

- spolupůsobí při domovních prohlídkách, soupisu a zajištění majetku
 • ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona o provozu na pozemních komunikacích ve smyslu hlavy III. řidičské oprávnění a řidičský průkaz, hlavy IV. registr řidičů a hlavy V. bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem
 • ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích týkající se paměťových karet vozidla
 • ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • vede agendu práva shromažďovacího podle zákona o právu shromažďovacím
 • vydává stanoviska k žádosti o státní občanství podle zákona o státním občanství
 • vydává posudky pro orgány státní správy, samosprávy a občany
 • vystavuje Veřejnou listinu o identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • vede agendu veřejnoprávních smluv
 • vede agendu veřejných sbírek  


Samospráva 

Odbor vykonává samostatnou působnost:

 • zajišťuje vítání občánků a jubilejní obřady
 • vede agendu ztrát a nálezů
 • vede agendu žádostí dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje jejich vyřizování v souladu s platnými interními předpisy
 • vydává (administrativně i organizačně) právní předpisy města (obecně závazných vyhlášek a nařízení), vede jejich evidenci a zajišťuje související agendy
 • vede agendu petic a stížností dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice rady města
 • vede agendu pohřbů osamělých osob 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTSKÝ ÚŘAD > Odbory > Odbor správní > Činnost odboru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 559

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém