Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Samospráva > Dotační programy

 

Dotační programy na regeneraci MPZ

Augustiniánský klášter
 
 
 


Dotační programy pro rok 2017 

Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017

Žádosti o dotaci do tohoto programu můžete posílat od 1. září do 31.října 2016

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ)

Program regenerace MPZ a MPR je program Ministerstva kultury České republiky. Administrace tohoto programu je rozdělena na obce a města na jejichž území se MPZ a MPR nachází a samotné Ministerstvo kultury ČR. První část programu je započata na podzim každého roku, kdy jsou ministerstvem kultury jednotlivá města vyzvána k předložení „Anketního dotazníku“. Tento dotazník je takovým průzkumem zájmu vlastníků kulturních památek nacházejících se na území MPZ Česká Lípa o zařazení do tohoto programu v následujícím roce. Důležitým hlediskem pro zařazení do Anketního dotazníku je připravenost akce z pohledu administrativního (připravenost z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči - vydané závazné stanovisko správního orgánu na úseku státní památkové péče, připravenost z hlediska zákona č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, rozpočet obnovy).

Následuje vyhodnocení průzkumu zájmu, zpracování a odeslání anketního dotazníku na ministerstvo kultury ve stanoveném termínu (do 15. listopadu). Ministerstvo kultury během ledna - února rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Česká Lípa na regeneraci MPZ. Na základě těchto přislíbených finančních prostředků rozhodne zastupitelstvo města Česká Lípa o přidělení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům kulturních památek (tito vlastníci jsou předem vyzváni, aby na jaře daného roku vyplnily "souhrnný přehled" a přiložily povinné přílohy). Městský úřad Česká Lípa po té zpracuje žádost na ministerstvo kultury o přidělení finančních příspěvků v MPZ v daném roce s tím, že zde jsou již uvedeny konkrétní kulturní památky navržené k obnově. Ministerstvo kultury ČR žádost posoudí a rozhodne o přidělení dotace. Následně město Česká Lípa uzavře veřejnoprávní smlouvu s vlastníky kulturních památek, kterým byla rozhodnutím ministerstva kultury dotace přidělena. Při obnově kulturní památky je povinen vlastník kulturní památky informovat pracovníky oddělení památkové péče městského úřadu o prováděných pracích a svolávat kontrolní dny na stavbě. Po dokončení akce obnovy kulturní památky a zaplacení dodavateli stavebních prací, předloží vlastník kulturní památky v souladu s uzavřenou smlouvou Městskému úřadu Česká Lípa, úseku státní památkové péče doklady o zaplacení (faktury včetně položkových rozpočtů, výpisy z účtů nebo pokladní doklady).

Program regenerace je program, který se celý administruje během roku a půl, z čehož vyplývá, že se překrývá vždy s rokem minulým a budoucím. Jeho administrace je poměrně zdlouhavá, ale jinak vlastníka kulturní památky nijak nezatěžuje nad rámec běžných činností při obnově nemovitosti. Účastí v programu regenerace vlastník kulturní památky získává finanční příspěvek Ministerstva kultury České republiky (max. 50 %) a ještě povinný podíl města Česká Lípa (min. 10 %). Sám vlastník je povinen uhradit vlastní podíl. Program regenerace nelze kombinovat s jiným dotačním programem ministerstva kultury.

Program regenerace se administruje od roku 1992 a vznikl na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Usnesení vlády z roku 1992 a další navazující dokumenty jsou ke stažení na stránkách Ministerstva kultury České republiky:https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SAMOSPRÁVA > Dotační programy > Dotační programy na regeneraci MPZ

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 10069

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém