Nahoru

Podpora terénní práce pro rok 2012

Zastupitelstvo města Česká Lípa schválilo podání žádosti Úřadu  vlády ČR, kanceláři Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, za účelem poskytnutí dotace v programu Podpora terénní práce na rok  2012 včetně minimální 30 % finanční spoluúčasti města Česká Lípa ve výši  Kč 70.210,- Kč.
 
Úřad vlády ČR, kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, vyhlásila pro rok 2012 dotační program Podpora terénní práce 2012. Pro podání žádosti je nezbytné schválení podání žádosti zastupitelstvem města, včetně konkrétní minimální částky, kterou se bude město Česká Lípa na této aktivitě podílet.
 
Pro rok 2012 činní rozpočet projektu 234.000,- Kč, z toho minimální finanční spoluúčast obce činí nejméně 30% z celkové výše požadované dotace, tj. 70.210,- Kč. Zbývající náklady budou pokryty z peněžních prostředků státního rozpočtu ČR, určených na realizaci programu.
 
„I v roce 2012 bychom rádi navázali na dosavadní činnost terénního pracovníka. Tato funkce je na Městském úřadu v České Lípě úspěšně vykonávána již od roku 2001 a činnost terénního pracovníka se nám kladně osvědčila. Každodenní kontakt terénního pracovníka nám umožňuje sledovat komunitu a již v počátku objevit problém a snažit se ho řešit,“ říká starostka Hana Moudrá.
 
„Ve  zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pod názvem ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT A ABSORPČNÍ KAPACITY SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH V TÉTO OBLASTI, byly na území města označeny tři problematické lokality – jedná se o ubytovnu v České ul. v městské části Svárov, ubytovnu pro neplatiče tzv. N-centrum v ul. Svojsíkova stezka a činžovní domy v ulici Dubická, tzv. parlament a senát,“ vyjmenovává starostka. Terénní pracovník navazuje s jejich obyvateli kontakty, vede s nimi rozhovory, zajišťuje jim poradenský a informační servis, doprovází je při jednáních na úřadech a napomáhá asistencí při získání potřebných dokumentů. Poskytuje klientům odborné rady. Cílem je vést klienta k samostatnému zabezpečení potřeb. Preventivně působí v rodinách, kde se objevuje záškoláctví nezletilých dětí.
 
I z tohoto hlediska je činnost terénního pracovníka velmi nutná a nezbytná. Analýzou stavu těchto sociálně vyloučených komunit byly zjištěny následující problémy: dluhy na nájemném a energiích, dlouhodobá nezaměstnanost, nízký stupeň vzdělání, nízká kultura bydlení, špatné hygienické podmínky, existenční závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem těchto problémů dochází k řadě negativních sociálních jevů – záškoláctví, trestné činnosti, v menší míře pak ekonomické prostituci, drogám, gamblerství a lichvě.
 
I nadále by byl v roce 2012 terénní pracovník využit pro tyto specifické oblasti v České Lípě – Dubici, v tzv. N-centru (ubytovně pro neplatiče), lokalitu dvou činžovních domů na ulici Dubická a v ubytovně na Svárově v České Lípě. „Vzhledem ke vzniklým problémům na sídlišti Sever v České Lípě byla působnost terénního pracovníka rozšířena i do této části města,“ dodává starostka. Vzhledem k nárůstu těchto specifických oblastí byl terénní pracovník od roku 2010 zaměstnán na základě pracovní smlouvy na plný úvazek.
Datum poslední aktualizace: 06.12.2011 09:39

Patička (Konec obsahové části)

Nahoru
Oficiální internetové stránky města Česká Lípa