Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Služby pro občany > Bytové a nebytové prostory > Bytový fond

 

Bytový fond

 
 
 
Správa bytových prostor:

kontaktní osoba – Hrubá Adéla, e-mail: hrubaa@mucl.cz, tel. 487 881 240


Město Česká Lípa pronajímá uvolněné byty na základě zveřejněného výběrového řízení na pronájem bytu. Výběrového řízení se může zúčastnit každý, kdo má na bytovém fondu evidovanou žádost na pronájem bytu.

Aktuální výběrová řízení jsou zveřejňována pod níže uvedeným odkazem:

http://mucl.cz.webhouse.cz/uredni-deska/2/p1=1063

Písemná žádost o pronájem bytů bude žadatelem zpracována na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny údaje potřebné pro jejich posouzení.  Žádost může podat každý občan, který dosáhl věku 18 let, je občanem ČR a splňuje podmínky dle platných zásad č. 1 a č. 2 o pronájem obecních bytů, které jsou přílohou žádosti o pronájem obecního bytu.

Uvedené podmínky se vztahují na všechny žadatele o poskytnutí nájmu bytové jednotky v  uvedených lokalitách a pokoje v ubytovně CENTRUM „N“.
Varianta č. 1
-  Podmínkou k zaevidování žádosti je trvalý pobyt v České Lípě, a nebo zaměstnání v České Lípě. Uchazeč nesmí mít byt v osobním vlastnictví.
- k volnému pronájmu je lokalita v Dubické ulici, kde výbor pro sociální politiku na základě osobního pohovoru s uchazečem doporučí radě města konkrétního uchazeče.
- byty v ostatních lokalitách (stará zástavba, Pražská, Komenského,ČSA) se pronajímají s předplaceným šestiměsíčním nájmem. Jako první platební období je považováno šestiměsíční základní nájemné. Po uplynutí tohoto prvního platebního období šesti měsíců se platební období sníží na období jednoho měsíce. V tomto výběrovém řízení zvítězí nejvyšší finanční nabídka na m2. Výběr nájemce bytů bude vždy probíhat transparentně výběrem z doručených nabídek zájemců za podmínek popsaných v  zásadách přílohy č. 2.
Varianta č. 2 -  V nové bytové výstavbě (lokalita Lada) nejsou žádosti podmíněny trvalým pobytem ani zaměstnáním v České Lípě. Na základě zjištěných poznatků z žádosti o pronájem bytu nová výstavba lokalita Lada doporučí výbor pro sociální politiku radě města ke chválení oprávněného uchazeče o pronájem bytu ze seznamu oprávněných zájemců – nová výstavba Lada. Při projednávání žádostí bere výbor v potaz zejména výši měsíčních příjmů žadatele, jeho zaměstnání, zdravotní stav, současnou bytovou situaci, počet dětí u sociálně slabších rodin a bezdlužnost vůči městu.

 Nebudou řešeny žádosti žadatelů,
a) na které je podána žaloba na dlužné nájemné,
b) na které byla podána žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu z důvodu porušení povinností nájemce,
c) pokud od posledního projednávání dle bodů a) a b) čl. 1 odst. 2 neuplynuly 3 roky,
d) kteří mají evidovaný dluh u města Česká Lípa.

 Pokoje v ubytovně CENTRUM „N“
Žádosti o ubytování v ubytovně CENTRUM „N“ se řeší průběžně, dle podání žádosti žadatelem.  Následně jsou předkládány výboru. Výbor pro sociální politiku doporučí či nedoporučí na základě předchozího projednání Radě města Česká Lípa u každého vybraného žadatele uzavření smlouvy o ubytování. Doporučení výboru musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů výboru. V případě rovnosti hlasů členů výboru rozhoduje hlas předsedy výboru. Konečné rozhodnutí o přidělení či nepřidělení pokoje žadateli splňujícímu podmínky dle platných zásad patří do kompetence Rady města Česká Lípa. Pokud výbor dojde k závěru, že žadatel nesplňuje výše uvedené podmínky, doporučí žádost žadatele k vyřazení z dalšího projednávání.

VÝMĚNA BYTU

 Nájemci bytů města Česká Lípa se mohou dohodnout na výměně bytů v případě, že nemá ani jeden nájemce dluh na uvedeném bytě. Nájemci vyplní předepsaný tiskopis o výměně bytů a požádají odbor technické správy majetku o vydání souhlasu. Zároveň předloží nájemní smlouvy na byty, které mají být vyměněny. Odbor technické správy majetku do 60 dnů od sepsání dohody o výměně bytů vyrozumí nájemce o tom, zda s výměnou souhlasí či nikoliv. Odbor technické správy majetku odmítne vydat souhlas s výměnou bytu, pokud by tím byly poškozeny oprávněné zájmy města Česká Lípa jako vlastníka. Výměny bytů se schvalují pouze mezi nájemníky, jiné výměny za uvolněný byty nebudou schvalovány.


Jednotlivé žádosti a formuláře naleznete na stránkách města:

http://mucl.cz.webhouse.cz/odbor-technicke-spravy-majetku-zadosti/ds-1136/archiv=1&p1=1087


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SLUŽBY PRO OBČANY > Bytový a nebytový fond > Bytový fond

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1955

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém