Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace dle 106/1999 Sb.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů

 

 
 
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad se ve své činnosti řídí:
•    na úseku samostatné působnosti – zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení (nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev)
•    na úseku přenesené působnosti při výkonu státní správy – zákony, jinými závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ministerstev


zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
vyhláška MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, (zákon o finanční kontrole), v platném znění
vyhláška MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., v platném znění
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení  č. 2/1993 Sb., Předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
zákon č. 264/2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce,
v platném znění
Nařízení Vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění
zákon č. 202/1990 sb., o loteriích a podobných hrách, v platném znění
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění
vyhláška MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
vyhláška č. 323/2002 Sb., MF o rozpočtové skladbě, v platném znění
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
vyhlášky o procentním podílu obce na výnosu daní
sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, v platném znění
vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR  v sociálním zabezpečení, v platném znění
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, v platném znění
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatních, v platném znění
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
vyhláška MV č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, v platném znění
zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., a o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, v platném znění
mezinárodní smlouvy a úmluvy na úseku matriční agendy
vyhláška MV č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup pro pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, v platném znění
metodický pokyn MV č.j.: SC – 243/2006 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při zpracování žádostí a vydání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosiči dat s biometrickými údaji
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonech, v platném znění
vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění
zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, v platném znění
zákon č. 21/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí, v platném znění
vyhláška MV ČR č. 36/2006 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, v platném znění
vyhláška MV ČR č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon
o cestovních dokladech, v platném znění
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR,     ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
zákon č. 353/2003, o spotřebních daních, v platném znění
zákon č. 18/2004 Sb., o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU, v platném znění
nařízení Vlády ČR č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), v platném znění
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění
zákon č. 12/1997 sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),
v platném znění
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), v platném znění
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění
zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění
zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění zaměstnanců, v platném znění
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), v platném znění
zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, v platném znění
zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  v platném znění, o zákona č. 320/2002 Sb., o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, v platném znění
zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o státní pomoci při obnově území), v platném znění
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a i jejím zajišťování (branný zákon), v platném znění
zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, v platném znění
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění
zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
v platném znění

 
Vložil: Ing. Petr Holík
Vytvořeno / změněno: 25.8.2016 / 25.8.2016

Počet návštěv: 239
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém